Μενού Ροή
6,7 εκατ. ευρώ οι οφειλές σε ρεύμα της ΔΕΥΑ Ρόδου προς την ΔΕΗ

Εξώδικη πρόσκληση απέστειλε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε) προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α Ρόδου) και το Δήμο Ρόδου, αναφορικά με την απαίτηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ!

Στην εξώδικη δήλωση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Σε βάρος της πρώτης από εσάς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υφίστανται ανεξόφλητοι και ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πολλών χρονικών περιόδων για τις παροχές που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις σας, οι οποίες είναι ενταγμένες στον πολλαπλό λογαριασμό με αριθμό Λογαριασμού Σύμβασης 1000019002 συνολικού ποσού έως και την 31.7.2023 έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€6.679.167,26).

Επιπροσθέτως και παρά το γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο ως και κάθε όριο καλής πίστης προς την πρώτη από εσάς, επιδεικνύοντας τη διαχρονική ευαισθητοποίησή της επί θεμάτων που αφορούν στην κοινωνική συνοχή και στο δημόσιο συμφέρον, εντούτοις, η πρώτη από εσάς άφησε να παρέλθει άπρακτο μεγάλο χρονικό διάστημα για την καταβολή των οφειλομένων, λειτουργώντας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας μας και κατά πρόδηλη παραβίαση των ανειλημμένων έναντι της ΔΕΗ, εκ της υφισταμένης συμβατικής σχέσης μεταξύ ημών, υποχρεώσεων αυτής καθώς ως και αυτών που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.

Επειδή, η πρώτη από εσάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μεταξύ μας Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των ως άνω παροχών που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις σας, οφείλει να εξοφλεί τους τρέχοντες μηνιαίους λογαριασμούς ανελλιπώς και εμπροθέσμως, υποχρέωση η οποία προκύπτει εκ της συμβατικής μας σχέσεως για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τις εγκαταστάσεις της.

Επειδή, παρά τις οχλήσεις μας, η πρώτη από εσάς αρνείται, όλως αδικαιολογήτως, αντισυμβατικώς και καταχρηστικώς, να μας καταβάλει τα απορρέοντα από τη μεταξύ μας υφιστάμενη συμβατική σχέση, οφειλόμενα ποσά που αφορούν σε καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών της.

Επειδή, η δεύτερη από εσάς, δυνάμει του Άρθρου 14 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193) ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για οιαδήποτε οφειλή δημιουργηθεί από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου οποιασδήποτε επιχείρησης ΟΤΑ, την οποία έχετε συστήσει ή στην οποία συμμετέχετε κατά το άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και είστε υποχρεωμένη προς τούτο να προσχωρήσετε ως εγγυητής στη σχετική σύμβαση προμήθειας, ήτοι για τους ανεξόφλητους και ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πολλών χρονικών περιόδων της πρώτης από εσάς, συνολικού ποσού έως και την 31.7.2023 έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 6.679.167,26)».

Επισημαίνει στο τέλος της εξωδίκου και τα εξής:

«ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, από της λήψεως της παρούσης, προβείτε σε εξόφληση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών σας συνολικού ύψους έως και την 31.7.2023 έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, εκατόν εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 6.679.167,26) είτε σε ταμείο οποιουδήποτε καταστήματος της ΔΕΗ Α.Ε., είτε σε κατάστημα της Τράπεζας που συνεργάζεστε, είτε ηλεκτρονικά (μέσω web) με τη χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής της πρώτης από εσάς ή σε διευθέτησή τους υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Τομέα Διαχείρισης Πελατών Δημοσίου της Διεύθυνσης Εταιρικών Πελατών της ΔΕΗ.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση που οι ανωτέρω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, θα προβούμε άμεσα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της υποπαρ. β, παραγ. 6 του άρθρου 39 του ισχύοντος Κωδικού Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 832/9.4.2013,) στην έκδοση εντολών απενεργοποίησης των μετρητών φορτίου που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις της πρώτης από εσάς, λόγω των ανωτέρω συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτών και ακολούθως στην έκδοση εντολών παύσης εκπροσώπησης των μετρητών φορτίου των παροχών της πρώτης από εσάς, ως και σε καταγγελία της μεταξύ της πρώτης οπό εσάς και ημών συμβατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούστε να λάβετε τις δέουσες προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην προκληθούν ζημιές σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, επιφυλασσόμεθα όπως ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των καθ’ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας έναντι υμών και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών απαιτήσεων μας που απορρέουν από την εκ μέρους σας μη εξόφληση των εκδοθέντων λογαριασμών και τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών για προμηθευόμενη από τη ΔΕΗ προς την πρώτη από εσάς ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας μας που προκάλεσε ή και ήθελε τυχόν προκαλέσει στο μέλλον η ως άνω παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας».

Πηγή: Δημοκρατική

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας