Μενού Ροή
Motor Oil: Πληρωμή προσωρινού μερίσματος

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού 0,40 Ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2022.

Σημειώνεται ότι το ποσό προσωρινού μερίσματος χρήση 2022 που θα καταβληθεί ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (1.594.158 μετοχές) οι οποίες δεν δικαιούνται προσωρινού μερίσματος.

Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,40584000 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,02029200 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α' 201 /12.12.2019).

Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,38554800 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τρίτης 22 Νοεμβρίου 2022 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2022.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. – ως εξής:

Μέσω των συμμετεχόντων του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του προσωρινού μερίσματος θα διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας ΠειραιώςΠΕΙΡ -0,37% για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το παραπάνω προσωρινό μέρισμα χρήσης 2022 της Εταιρείας μέχρι 31-12-2028) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας