Μενού Ροή
«Κινούμαι ηλεκτρικά»: Ανοίγει η πλατφόρμα - Τα κριτήρια για επιδότηση έως 11.000 ευρώ

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του τρίτου κύκλου προγράμματος  «Κινούμαι ηλεκτρικά» για την υποδοχή αιτήσεων που αφορά στην επιδότηση αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Ήδη, έχει γίνει προσπάθεια με τροποποιήσεις για να καταστεί πιο λειτουργικό τοι πρόγραμμα μέσα από την εμπειρία του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, με αύξηση προϋπολογισμού στα 33 εκατ. ευρώ και  ποιο απλές διαδικασίες και χωρίς δεσμευμένους πόρους, το νέο πρόγραμμα στοχεύει στη μεγαλύτερη ανανέωση του στόλου, καθιερώνοντας διπλάσιο κίνητρο απόσυρσης από το προηγούμενο πρόγραμμα ύψους 2.000 ευρώ. Παράλληλα μειώνεται η επιδότηση για τα νομικά πρόσωπα, με στόχο να καλύψει μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, αφού βάσει νόμου 1 στα 4 νέα εταιρικά οχήματα θα πρέπει να είναι ηλεκτρικό.

Μέχρι 11.000 ευρώ η επιδότηση

Στη νέα αυτή φάση του προγράμματος, η επιδότηση για φυσικά πρόσωπα παραμένει στο 30% της λιανικής τιμής του οχήματος προς φόρων με ανώτατο όριο τις 9.000 ευρώ. Ωστόσο η αύξηση του bonus απόσυρσης στις 2.000 ευρώ από τα 1.000 που ήταν στον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος, αυξάνει το συνολικό όριο της επιδότησης στις 11.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η επιδότηση της απόσυρσης αφορά σε οχήματα προ του 2010, άρα άνω των 14 ετών.  

Παράλληλα, η επιδότηση προσαυξάνεται με κίνητρα για τα άτομα με αναπηρία, που ενισχύονται, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα με επιπλέον 1.000 ευρώ, καθώς και για πολύτεκνους, επίσης με 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο και πάνω και έως 4.000 ευρώ. 

Παραπάνω κίνητρο 1.000 ευρώ δίνεται και στους νέους ως 29 ετών.  Όσο για την κρατική επιδότηση, για δίκυκλα ή τρίκυκλα, δεν υπάρχουν αλλαγές. Αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e, με μέγιστο τα 1.300 ευρώ, ενώ το ποσοστό αυξάνεται σε 40% για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, φτάνοντας το μέγιστο στις 3.000 ευρώ. 

Σε αυτή την κατηγορία, ΑμεΑ και πολύτεκνοι λαμβάνουν προσαύξηση 500 ευρώ, οι νέοι ως 29 ετών επιπλέον 1.000 ευρώ, αλλά μόνο για κατηγορίας L6e-L7e. Εδώ το bonus απόσυρσης παραμένει 400 ευρώ.  Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, στα οποία θα κατευθυνθεί το 10% του προϋπολογισμού του προγράμματος, το οικολογικό bonus καλύπτει το 40% επί της αξίας αγοράς προ φόρων, με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Όπως και στον προηγούμενο κύκλο, πολύτεκνοι και ΑμεΑ λαμβάνουν επιπλέον κίνητρο 500 ευρώ.

Η Απόφαση

Αναλυτικά, με βάση την απόφαση, που βγήκε πριν λίγες μέρες, οι δικαιούχοι του προγράμματος χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι ωφελούμενος της δράσης για αγορά ή χρονομίσθωση ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού δίκυκλου/τρικύκλου/τετράκυκλου. 

Ο Ωφελούμενος της Κατηγορίας Α δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά):  – την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος, ή/και – την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης εφόσον η σχετική δαπάνη κριθεί επιλέξιμη βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 12 τεχνικών προδιαγραφών. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όλες οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, πλην ΝΠΔΔ, εφόσον διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς πτώχευσης και θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.  

Οι επιδοτήσεις 

Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:  Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):  

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε – ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€).  

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:  – ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300€).  – ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).  

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).  

IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.  

I) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. 

Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. 

Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.  

Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη Τεύχος B’ 3076/03.06.2024 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32107 γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. 

Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€. 

Τρίτεκνοι και νέοι

 Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1.  Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e – L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τον Νοέμβριο του 2023 έχει καταβάλει σε 8.250 δικαιούχους, το ποσό των 27.918.572 ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας