Μενού Ροή
Κριτήρια ESG: Πώς επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο όρος "ESG" έχει απασχολήσει ήδη την επικαιρότητα και αναμένεται να απασχολήσει ολοένα και περισσότερο στο μέλλον. Ας δούμε όμως τι ακριβώς είναι αυτό το ακρωνύμιο που φαίνεται να κερδίζει, όχι αδικαιολόγητα, την προσοχή πλείστων ενδιαφερόμενων μερών. Το ακρωνύμιο συνοψίζει τους τρεις παράγοντες - κριτήρια βιωσιμότητας, Environment (Περιβάλλον) - Social (Κοινωνία) - Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση). Παρ’ όλο που τα κριτήρια αυτά συχνά χαρακτηρίζονται ως "μη χρηματοοικονομικοί δείκτες" επηρεάζουν και συνδέονται με τις επιδόσεις μιας εταιρείας και ο τρόπος διαχείρισης τους ενδέχεται να έχει χρηματοοικονομικές συνέπειες. Η δημοσιοποίηση πληροφοριών των εταιρειών που σχετίζονται με τους παράγοντες ESG δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτές, οργανώσεις, καταναλωτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εν γένει ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογούν τις επιδόσεις βιωσιμότητας τους σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας όσο και εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, ενεργειακής αποδοτικότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φιλανθρωπίας, επιχειρηματικής ηθικής, συμμόρφωσης και δικαιωμάτων των μετόχων κ.ο.κ.).

Η μετάβαση προς μια πιο πράσινη και βιώσιμη οικονομία έχει ήδη καταστεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδεικνύεται και από την έντονη νομοπαρασκευαστική διαδικασία κατά τα τελευταία έτη. Η πλέον πρόσφατη Οδηγία που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2023 είναι η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την εταιρική βιωσιμότητα (CSRD) και η οποία πλέον αφορά όλες τις μεγάλες εταιρείες και όλες τις εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (εκτός από τις εισηγμένες πολύ μικρές επιχειρήσεις). Η συμμόρφωση των ως άνω εταιρειών στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών για πλείστα θέματα βιωσιμότητας ξεκινά από το οικονομικό έτος 2024 και σταδιακά επεκτείνεται ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας και στις λοιπές έως και το έτος 2026 ή μεταγενέστερα.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση αφορά τις επιχειρήσεις, τους πιστωτές και τους επενδυτές και δημιουργείται ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την οικονομική σημαντικότητα (economic materiality) κάθε κριτηρίου ESG ξεχωριστά. Οι υψηλές επιδόσεις σε σχέση με τα κριτήρια ESG θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης των εταιρειών όσο και σε επενδυτικό επίπεδο, καθώς όσοι έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αυτά φαίνεται ότι θα λαμβάνουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα ενώ επιπλέον οι θεσμικοί επενδυτές ήδη δείχνουν την προτίμηση τους επενδύοντας σε εταιρείες που έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια ESG. O δείκτης Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών σηματοδοτεί τις προσπάθειες της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς να ενισχύσει τις προσπάθειες βελτίωσης στα κριτήρια ESG.

Αν αναλογιστούμε τα αυστηρά κανονιστικά κείμενα που η Ε.Ε. ολοένα θεσμοθετεί, δεν μπορεί να παραγνωριστεί το βάρος συμμόρφωσης που θα επωμιστούν οι επιχειρήσεις, ιδίως σε σύγκριση με την έλλειψη αντίστοιχων απαιτήσεων σε τρίτες χώρες, εγείροντας έτσι σοβαρούς προβληματισμούς για φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά το πρόσημο παραμένει θετικό παρά το βάρος της αυστηρής κανονιστικής συμμόρφωσης και των αναλυτικών απαιτήσεων γνωστοποίησης στοιχείων για όλους τους τομείς που περιλαμβάνει το ESG. Αυτό διότι θα μειωθεί τόσο το  φαινόμενο του λεγόμενου "greenwashing” (ψευδοοικολογικής ταυτότητας) αλλά και οι εταιρείες που πράγματι θα συμμορφώνονται θα απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε επενδυτικό επίπεδο.

* Ο Βασίλης Οικονομίδης είναι Δικηγόρος, ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της Β.Δ. Οικονομίδης και Συνεργάτες (VDI Law Firm)

Πηγή: capital.gr

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας