Μενού Ροή
Κύπρος: Νέο πλαίσιο αδειοδότησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Καθορίζονται περιοχές αποκλεισμού

Στην έκδοση της Εντολής 1 του 2024, Πλαίσιο Αδειοδότησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η νέα Εντολή ακυρώνει και αντικαθιστά την Εντολή με αρ. 2/2006. Σκοπός είναι η καθιέρωση αρχών και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Με τη νέα Εντολή, επιδιώκεται να παρασχεθεί ένα σαφές πλαίσιο στις Πολεοδομικές Αρχές, τις αρμόδιες Αρχές αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς και επενδυτές, ιδιαίτερα μετά την έκδοση της γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής, ημερ.21/2/2022, για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σχετικά με τη χωροθέτηση των έργων που αξιοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Τη ΣΜΠΕ εκπόνησε η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στη νέα έκδοση καταγράφονται οι περιοχές αποκλεισμού και οι περιοχές κατά περίπτωση εξέτασης, ανά κατηγορία ΑΠΕ.

Στις περιοχές αποκλεισμού δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση μεγάλων ηλιακών συστημάτων. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000, όπως και στους Υγροβιότοπους και στις περιοχές του δικτύου Natura 2000: «Αλυκές Λάρνακας», «Λίμνη Ορόκληνης», «Λίμνη Παραλιμνίου» και «Φράγμα Άχνας» και εντός μιας ζώνης ανάσχεσης (Buffer zone) πλάτους 500μ. γύρω από αυτές, όπως καθορίζονται από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, ΑΠΕ απαγορεύονται εντός κρατικών δασών, καθώς και σε εντός περάσματος διέλευση αποδημητικών πτηνών, όπως καθορίζεται από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Περιοχές αποκλεισμού είναι και εντός περιοχών ή τεμαχίων με υψομετρικές διαφορές εδάφους μεγαλύτερες από 25% με εξαίρεση τις μικρές εγκαταστάσεις που εξετάζονται ανά περίπτωση.

Πρόσθετα για τα αιολικά πάρκα απαγορεύεται η χωροθέτησή τους εντός ήδη καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης και εντός απόστασης μέχρι 850μ. από ήδη καθορισμένο Όριο Ανάπτυξης και μέχρι 350μ. από νόμιμα υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία που βρίσκεται εκτός Ορίου Ανάπτυξης.

Περιοχές εξέτασης κατά περίπτωση

Παράλληλα, μέσα από την Εντολή 1 του 2024 τίθεται προϋποθέσεις εξέτασης αιτήσεων ηλιακών εγκαταστάσεων ισχύος άνω των ορίων του Γενικού Διατάγματος Ανάπτυξης κατά περίπτωση.

Στις περιοχές εξέτασης κατά περίπτωση περιλαμβάνονται εντός περιμετρικής ζώνης με πλάτος 200μ. από τα όρια ήδη καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης, με εξαίρεση τις Βιομηχανικές ή Βιοτεχνικές Ζώνες ή Περιοχές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τεμαχίου και του έργου. Κατά περίπτωση θα εξετάζονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα γύρω από τους Υγροβιότοπους και περιοχές του δικτύου Natura 2000 «Αλυκές Λάρνακας», «Λίμνη Ορόκληνης», «Λίμνη Παραλιμνίου» και «Φράγμα Άχνας», καθώς και σε περιοχές σε απόσταση μέχρι και 500μ. από το όριο περάσματος διέλευσης αποδημητικών πτηνών.

Κατά περίπτωση εξετάζονται και σε τεμάχια που εμπίπτουν στις περιοχές φωλεοποίησης και σε περιοχές χωροκράτιας των αρπακτικών πτηνών, τα οποία σύμφωνα και με τη νομοθεσία είναι «υπό απειλή» και αφορούν τα είδη του περδικοσιάχινου / αετός του Μπονέλλι (Aquila fasciata) και του γύπα (Gyps fulvus).  Στην περιοχή της κοινότητας Στενής και ιδιαίτερα για την προστασία του σπάνιου είδους νυχτερίδας Rhinolophus euryale, οι αιτήσεις εντός ακτίνας απόστασης 2,2 χλμ. από το συγκεκριμένο καταφύγιο.

Περαιτέρω, σε περιοχές που απαντώνται είδη του Κόκκινου Βιβλίου, προστατευόμενα δέντρα, ομάδες δέντρων ή δάση, αιωνόβιες ελιές και χαρουπιές και καλλιέργειες που επιδοτούνται από τον ΚΟΑΠ (Χαρουπιές/ Αμυγδαλιές/ Φουντουκιές) εξετάζονται κατά περίπτωση σε βαθμό που τα έργα να μην επηρεάσουν αρνητικά τα είδη αυτά.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας