Μενού Ροή
Τράπεζα Κύπρου: Πράσινο ομόλογο €300 εκατ. για χρηματοδότηση έργων

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα») ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 5% το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά μέχρι την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης στις 2 Μάϊου 2028. Το Ομόλογο λήγει στις 2 Μάϊου 2029, ωστόσο η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν το Ομόλογο δεν εξοφληθεί από την Τράπεζα κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, το επιτόκιο από την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης θα είναι κυμαινόμενο, ίσο με 3 μηνών Euribor 197.1 μ.β., και θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο αναδρομικά.

Ο διακανονισμός του Ομολόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Μάϊου 2024 και το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πέραν των 120 θεσμικών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να έχει υπερκαλυφθεί περισσότερο από 4 φορές και να ανέρχεται στα €1.3 δις. και με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 50 μ.β. χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Η συναλλαγή αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων της Τράπεζας ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία του Συγκροτήματος ‘Περισσότερο από Τράπεζα – Beyond Banking’ με στόχο να δημιουργήσει μια ισχυρή, πιο ασφαλή Τράπεζα, επικεντρωμένη στο μέλλον καθώς και να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του Ομολόγου θα διατεθούν σε Επιλέξιμα Έργα Πράσινης Χρηματοδότησης όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Τράπεζας, τα οποία περιλαμβάνουν Πράσινα Κτίρια, Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Συγκοινωνίες φιλικές προς το περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η επιτυχία της συναλλαγής, σε σχέση με τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, αντιπροσωπεύει ένα ακόμα ορόσημο όσον αφορά την αναγνώριση του δυνατού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’) συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας.

Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’ ratio) της Τράπεζας σε 28.36%1,2 των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (‘RWA’) και σε 12.73%1 του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (‘LRE’), επιτυγχάνοντας τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’) ύψους 25%2 των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος, με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

 

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan SE ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (‘Joint Lead Managers’). Ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (‘CISCO’) ενήργησε ως Co-Managers.

Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή.

Πηγή: Φιλελεύθερος 

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας