Μενού Ροή
Πλαίσιο έκδοσης βιώσιμων ομολόγων από την Ελληνική Τράπεζα

Πλαίσιο Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων θέσπισε η Ελληνική Τράπεζα, παραμένοντας προσηλωμένη στον στόχο της να συνεισφέρει στη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας και επιδιώκοντας να επιφέρει έναν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στο περιβάλλον σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Η έκδοση τέτοιων ομολόγων καταδεικνύει τη δέσμευση της Τράπεζας να συμβάλει στην παροχή πράσινης, κοινωνικής και βιώσιμης χρηματοδότησης, η οποία απαιτείται για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Ως ένας από τους βασικότερους χρηματοδότες της κυπριακής οικονομίας, η έκδοση πράσινων ομολόγων θα υποστηρίξει τη στρατηγική του οργανισμού για βιώσιμη χρηματοδότηση και για τη στήριξη των πελατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και βιώσιμων  στόχων τους.

Tο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης έχει αναπτυχθεί βάσει της στρατηγικής ESG της Τράπεζας και επικοινωνεί ξεκάθαρα τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται η Τράπεζα να διαθέσει τα έσοδα από ομόλογα, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική έκδοση πράσινων, κοινωνικών και βιώσιμων ομολόγων.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση που θα προκύψει από την εν λόγω έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθεί για βιώσιμη χρηματοδότηση, συμβάλλοντας θετικά στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το πλαίσιο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων (Green Bond Principles) τις Αρχές Κοινωνικών Ομολόγων (Social Bond Principles) και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Ομολόγων Βιωσιμότητας (SustainabilityBond Guidelines) του International Capital Market Association (ICMA).

Τα έσοδα από την έκδοση των εν λόγω ομολόγων θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση βιώσιμων έργων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και πράσινα κτίρια,  συγκοινωνίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, υγειονομική περίθαλψη και χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας .

Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται και στην Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2022, η οποία έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς και βασίζεται στη νέα Στρατηγική ESG του οργανισμού. 

Η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία εμπερικλείει τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες, και γι’ αυτό η Τράπεζα υιοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα και τα θέματα ESG. Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής ESG της Τράπεζας ήταν οι ευρωπαϊκές και τοπικές στρατηγικές, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και ανάλυση ουσιαστικότητας σε θέματα βιωσιμότητας. Ως αποτέλεσμα, η νέα στρατηγική ESG στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 1) Mηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, 2) Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, 3) Ανθεκτικότητα και απόδοση, 4) Βιώσιμο οικοσύστημα.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας