Μενού Ροή
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €315.000

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 01.06.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3628608, το από 24.05.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της, κατ’ εφαρμογήν της από 16.12.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την σχετική εξουσιοδότηση για την συγκεκριμένη εταιρική πράξη.

Συναφώς, αποφασίστηκε παμψηφεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €315.000 με την έκδοση 1.050.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών. Συνεπεία της εκδόσεως των ανωτέρω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €35.431.527 και διαιρείται σε 118.105.090 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 16/12/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή έως 2.500.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και θα διανεμηθούν δωρεάν σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην υλοποίηση νέων έργων και την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021 - 31.12.2023 και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε δέουσα ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης και τον καθορισμό των όρων διάθεσης. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών ενσωματώθηκε στη συνέχεια στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Για την προσφορά των ως άνω μετοχών δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου ή Εντύπου καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1, παρ. 4, περ. (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, καθότι η προσφορά απευθύνεται σε λιγότερους από πενήντα (50) δικαιούχους, Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και καθότι η διάθεσή τους είναι δωρεάν. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή των 1.050.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,90% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες επίσης προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου, το οποίο εμπίπτει στην εξαίρεση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου του άρθρου 1, παρ. 5, περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Η Εταιρεία θα προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού μετά και την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας