Μενού Ροή
Ενστάσεις του ΑΔΜΗΕ στην αναδρομική διόρθωση των λογαριασμών net metering

Την αντίθεσή του στην πρόταση των προμηθευτών για αναδρομικότητα στις εκκαθαρίσεις του net metering, από την έναρξη, μάλιστα, εφαρμογής του Target Model, όπως προτείνουν οι προμηθευτές, εκφράζει ο ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, αλλά και τη χρήση παλαιότερου λογισμικού που πλέον είναι εκτός λειτουργίας και συντήρησης. Αυτό στο πλαίσιο επιστολής που κατέθεσε στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό, σας υποβάλουμε με το συνημμένο τις απόψεις μας.

“Αναφορικά με το αίτημα των Εκπροσώπων Φορτίου για αναδρομική εκτέλεση διορθωτικών εκκαθαρίσεων για παρελθούσες περιόδους εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας ανά Περίοδο Εκκαθάρισης, θεωρούμε ότι αυτό δεν ευσταθεί δεδομένου ότι, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εκάστοτε τρεχουσών εκκαθαρίσεων, έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του εγκεκριμένου και εν ισχύ Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης.

Οι μεταβολές στην εκκαθάριση θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης στο ΦΕΚ, παρέχοντας και μια μεταβατική περίοδο τροποποίησης των συστημάτων μετρήσεων και εκκαθάρισης, για την οποία, σε περίπτωση προκύπτουσας αρνητικής ενέργειας στη συνολική κατανάλωση κάποιου Εκπροσώπου Φορτίου, η τελική χρεοπίστωση θα υπολογιστεί στην αντίστοιχη Οριστική Ετήσια Εκκαθάριση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ενδεχόμενες διορθωτικές εκκαθαρίσεις που αφορούν ημερομηνίες προ της 1/11/2020 θα συνεπάγονταν ένα χρονοβόρο και ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό έργο, καθώς θα απαιτούσαν την χρήση παλαιότερου λογισμικού που πλέον είναι εκτός λειτουργίας και, επομένως, εκτός συντήρησης” αναφέρει στην επιστολή του ο ΑΔΜΗΕ.

Ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει σύμφωνος με την τροποποίηση της μεθοδολογία υπολογισμού της ενέργειας που καταλογίζεται στους προμηθευτές για πελάτες τους αυτοπαραγωγούς με net metering.

“Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τον υπολογισμό της καταλογιζόμενης σε Εκπροσώπους Φορτίου ενέργειας πελατών τους που είναι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό, θα θέλαμε αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι συμφωνούμε με την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το Άρθρο 79 του ΚΑΕ, οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε ημέρα D και για κάθε περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων, τις μετρήσεις / εκτιμήσεις της συνολικής απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στους τηλεμετρούμενους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης και Χαμηλής Τάσης του ΕΣΜΗΕ, ανηγμένη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς – Δικτύου Διανομής, ανά Εκπρόσωπο Φορτίου και διακριτά ανά επίπεδο τάσης. Στα δεδομένα αυτά, βάσει των προβλέψεων του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, δεν περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη αρνητική διαφορά μεταξύ απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας η οποία μπορεί να προκύψει στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering). Στην περίπτωση έγκρισης της προτεινόμενης τροποποίησης του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, οι Διαχειριστές Δικτύου Διανομής θα πρέπει να περιλάβουν στα δεδομένα μετρήσεων τα οποία αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ την προαναφερθείσα ενδεχόμενη αρνητική διαφορά, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις θα απομειώνει τη συνολική κατανάλωση του Εκπροσώπου Φορτίου, είτε στη Μέση είτε στη Χαμηλή τάση, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση ενός Εκπροσώπου Φορτίου για κάποιο επίπεδο τάσης και για κάποια περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων προκύψει αρνητική, λόγω π.χ. μεγάλου αριθμού πλήθους παροχών αυτοπαραγωγών με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) τις οποίες διαθέτει ο συγκεκριμένος Εκπρόσωπος σε σχέση με τις συνήθεις παροχές, η ενέργεια αυτή δε θα μπορεί να αποτυπωθεί στα υπάρχοντα συστήματα μετρήσεων και εκκαθάρισης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λόγω της τρέχουσας υλοποίησης, η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο θετικές τιμές για τις καταναλώσεις φορτίων. Επομένως, απαιτούνται τροποποιήσεις των συστημάτων προκειμένου αυτά να μπορέσουν να διαχειριστούν αρνητικές καταναλώσεις φορτίων. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι κατά τις εκκαθαρίσεις που θα πραγματοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, οι εγχύσεις από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό θα λαμβάνονται πάντα υπόψη εντός της Περιόδου” αναφέρει στην επιστολή του.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας