Μενού Ροή
Δικαιώματα πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις: Σήμα ΡΑΕ για μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

Άλλο ένα επεισόδιο στην αλυσίδα των σχέσεων ΡΑΕ με τον ΑΔΜΗΕ προστίθεται με την απόφαση της  Αρχής που αφορά τη χρήση από τον ΑΔΜΗΕ, του εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.

Με βάση όσα αναφέρονται το συνολικό ποσό για έσοδα συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας που έλαβε ο ΑΔΜΗΕ είναι  75.805.940,22 ευρώ.

Στη συνέχεια η ΡΑΕ σημειώνει στην Απόφαση ότι “το ποσό €68.674.943,39 των εσόδων του Διαχειριστή από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Έτσι, όπως αναφέρεται, αποφασίζει:

  • Α. Την έγκριση χρήσης ποσού €68.674.943,39 από το Λογαριασμό Λ-Ε «Έσοδα από τα Δικαιώματα Χρήσης των Διασυνδέσεων» βάσει της ενότητας 11.11 του ΚΔΕΣΜΗΕ που διατηρεί η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τη μείωση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.
  • Β. Την εγγραφή του ποσού €6.530.996,83 σε εσωτερικό λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, για την ολοκλήρωση της διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» εντός του έτους 2023.
  • Γ. Την εγγραφή του ποσού €600.000 σε εσωτερικό λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, για το έργο της διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της Απόφασης, “η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την επιστολή της αιτείται τον καθορισμό της χρήσης των εσόδων από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας. Συγκεκριμένα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ενημερώνει για τη συγκέντρωση συνολικού ποσού ύψους €75.805.940,22 ως έσοδο από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας, αθροιστικά για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2021 και Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο του έτους 2022."

Σημειώνεται, δε, ότι η εταιρεία "ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφέρει διακριτά και τα ποσά των εξόδων, για την πληρωμή των γραφείων δημοπρασιών JAO (€ 207.043,37) και SEE CAO (€ 91.562,50), αθροιστικά για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2021 και Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο του έτους 2022."

"Τα εν λόγω κόστη¨", όπως τονίζεται. "θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ για το 2023, σύμφωνα με την Μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου ΕΣΜΗΕ “

Μάλιστα σημειώνεται ότι , η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε τη χρήση ποσού € 31.000.721,45 για την κάλυψη του κόστους των ακόλουθων δύο έργων διεθνών διασυνδέσεων:

α) τη διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, έργο συνολικού κόστους €24,2εκ και β) την ολοκλήρωση της διασυνδετικής γραμμής «400kV Νέα Σάντα-Μαρίτσα» (διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας), ύψους €6,8εκ.

Επισημαίνεται από τη ΡΑΕ ότι "το συνολικό κόστος του έργου διασύνδεσης «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» ανέρχεται στα €11.300.721,45 βάσει αναλυτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Διαχειριστή , εκ των οποίων ποσό €4,5εκ έχει εγκριθεί για διατήρηση στο Αποθεματικό βάσει της Απόφασης 425/201.

Εκ του συνολικού κόστους του έργου, ποσό €269.724,62 που αφορά σε μελέτες, έχει χρηματοδοτηθεί από το μηχανισμό «Connecting Europe Facility-CEF» (σχετικό 9) και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθεί από το κόστος του έργου που αναγνωρίζεται να καλυφθεί μέσω του εισοδήματος συμφόρησης.

Μετά την αφαίρεση του εν λόγω ποσού, το εναπομείναν ποσό για την κάλυψη του κόστους της Διασυνδετικής γραμμής «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» ανέρχεται στα € 6.530.996,83. Επειδή, αναφορικά με τη διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, το εν λόγω έργο πρόκειται να ξεκινήσει το έτος 2023 και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το έτος 2029, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του κόστους του αφορά σε δαπάνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα έτη 2027- 2029, η Αρχή έκρινε σκόπιμο να εγκρίνει την κάλυψη του κόστους του έργου από το έσοδο που προέκυψε από το εισόδημα συμφόρησης των μηνών Δεκέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022, μόνο αναφορικά με το ποσό των € 600.000 το οποίο αφορά σε δαπάνες του έτος 2023, και να διαθέσει το υπόλοιπο ποσό, ήτοι € 68.674.943,39, για την μείωση του Απαιτούμενου Εσόδου 2023."

Επισημαίνεται ότι το κόστος του έργου διασύνδεσης ΕλλάδαςΤουρκίας πρόκειται να καλυφθεί σταδιακά μέσω αντίστοιχων εσόδων από διασυνδετικά δικαιώματα που θα συγκεντρωθούν τα επόμενα έτη, παράλληλα με την υλοποίηση του έργου.”

Επίσης με βάση την Απόφαση , “η Αρχή συμφωνεί με την εισήγηση του Διαχειριστή για τη χρήση ποσού €6.530.996,83 για την ολοκλήρωση της διασυνδετικής γραμμής «Νέα Σάντα-Μαρίτσα» εντός του έτους 2023.

Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 943/2019 (σχετικό 2) και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 19 αυτού, η διαδικασία για τη διανομή των εσόδων συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της Ελλάδας υπόκειται σε επανεξέταση από τις Ρυθμιστικές Αρχές και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου του Κανονισμού, τα εν λόγω έσοδα δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό των τιμολογίων (Χρεώσεις Χρήσης Μεταφοράς)” σημειώνεται σχετικά.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας