Μενού Ροή
Φυσικό αέριο: “Πυρά” προμηθευτών κατά Enaon -ΔΕΔΑ για τις αυξήσεις στις χρεώσεις δικτύου

Αντίθετοι στην πρόταση της αύξηση της εγγύησης που πληρώνουν οι χρήστες στην εταιρία διαχείρισης του δικτύου διανομής δηλαδή την ΔΕΔΑ η οποία ανήκει στην Italgas και έχει μετονομαστεί πλέον σε Enaon δηλώνουν οι περισσότεροι προμηθευτές φυσικού αερίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης του δικτύου της ΔΕΔΑ,  η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η NRG, η Volton, η Ζενίθ και η Φυσικό Αέριο εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πρόταση για αύξηση της διάρκειας της εγγύησης στις 65 από 35 ημέρες που είναι σήμερα. 

Όπως υποστηρίζουν η αύξηση της διάρκειας της εγγύησης δημιουργεί επιπλέον κόστη που ενδέχεται να μετακυλιστούν στους καταναλωτές, καθώς κάθε Χρήστης Διανομής, θα κληθεί λόγω χρονικής αύξησης της διάρκειας της εγγύησης που καταβάλει, να διαμορφώσει ανάλογα τις εγγυήσεις που ζητά από τους τελικούς καταναλωτές.

 Η ΔΕΠΑ Εμπορίας 

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στην επιστολή της εστιάζει στο ότι η όλη εξέλιξη οφείλεται στην ύπαρξη κάποιων υπερήμερων χρηστών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: “Εκφράζουμε την αντίρρησή μας με την προτεινόμενη επαύξηση του χρονικού διαστήματος της ετήσιας προϋπολογισθείσας χρέωσης Διανομής και κατ’ επέκταση της εγγύησης, από 35 σε 65 ημέρες (αύξηση κατά 85%). Πρόκειται για αύξηση η οποία προφανώς οφείλεται στην ύπαρξη κάποιων υπερήμερων Χρηστών, τούτο όμως δεν σημαίνει ότι αυτομάτως πρέπει να επιβαρύνονται υπέρμετρα όλοι οι (περισσότεροι) φερέγγυοι Χρήστες. Το ζήτημα δε  θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με οριζόντια επιβάρυνση των εγγυητικών γραμμών όλων των Χρηστών, παρά με εξέταση δεικτών συμπεριφοράς – φερεγγυότητας και άλλες ειδικές προβλέψεις, οι οποίες δέον όπως εντάσσονται στη διάταξη της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου (περί αναπροσαρμογής της εγγύησης), ακόμα και με αυστηρότερες προβλέψεις από τις ισχύουσες, πχ υποχρεωτική επαύξηση από 35 σε 65 ημέρες σε περίπτωση εμφάνισης έστω και μίας κατάστασης υπερημερίας. Εναλλακτικά, οι αποδεδειγμένα και επί μακράν φερέγγυοι Χρήστες θα έπρεπε να δικαιούνται περιορισμό της χορηγούμενης εγγύησης από 65 σε 35 ημέρες, δηλ. στο μέχρι σήμερα ισχύον επίπεδο.”

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, παράλληλα, εισάγει στην όλη συζήτηση το θέμα διαμόρφωσης δεικτών συμπεριφοράς-φερεγγυότητας και ενδεχομένως άλλων  προβλέψεων, που προτείνει να ενταχθούν στα αρμόδια άρθρα της Πρότυπης Σύμβασης. Όπως αναφέρει η υποχρεωτική επαύξηση στις 65 ημέρες και ενδεχομένως και κάποιες ακόμα πιο αυστηρές προβλέψεις, θα πρέπει να υπάρχουν σε περίπτωση εμφάνισης έστω και μίας υπερημερίας. Εναλλακτικά, οι αποδεδειγμένα και επί μακρόν φερέγγυοι χρήστες θα πρέπει να δικαιούνται περιορισμό της χορηγούμενης εγγύησης από 65 στις 35 ημέρες, δηλαδή στο χρονικό διάστημα που ισχύει σήμερα, αναφέρει η εταιρία στην επιστολή της.  

Η “Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας”

Σε σχέση με την Εγγυητική η εταιρεία Φυσικό Αέριο υποστηρίζει ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής που θα καλύπτει την έκθεση του Διαχειριστή, θα πρέπει να τροποποιηθεί σε χρονικό διάστημα 35 ημερών της ετήσιας προϋπολογισθείσας χρέωσης Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης. 

Η εταιρία, προσθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι συνεπείς Χρήστες Διανομής που εξοφλούν πάντα εμπρόθεσμα τα Τιμολόγια Υπηρεσιών Διανομής να καταθέτουν απομειωμένη εγγύηση, ενώ οι Χρήστες Διανομής που καθυστερούν στη εξόφληση των Τιμολογίων Υπηρεσιών Διανομής, να έχουν κατάλληλη αναπροσαρμογή της εγγύησης αν απαιτείται. 

Αυτό το σχήμα επιβράβευσης των συνεπών Χρηστών θα μπορούσε να εφαρμοστεί μέσω χρήσης, κατά τον υπολογισμό της κατάλληλης εγγύησης, διαφορετικού αριθμού ημερών, ανάλογα με το ιστορικό πληρωμών του Χρήστη Διανομής. Το σημείο αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό, διότι υψηλά ποσά εγγυήσεων δημιουργούν κεφαλαιακά ζητήματα σε συνεπείς Προμηθευτές, ενώ επίσης επηρεάζουν και τις εγγυήσεις που θα ζητήσει κάθε Χρήστης Διανομής από τους τελικούς καταναλωτές, επηρεάζοντας συνολικά την αγορά φυσικού αερίου, σημειώνει η εταιρία, η οποία στην επιστολή της θέτει και μία σειρά άλλων θεμάτων σχετικά τα τιμολόγια, τους χρόνους εξόφλησης κλπ 

Η Ζενίθ

Από την πλευρά της και η Ζενίθ εκφράζει την αντίθεσή της  χαρακτηρίζοντας το χρονικό διάστημα των 65 ημερών για την εγγύηση, εκτεταμένο. Ειδικότερα αναφέρει ότι:

“Αναφορικά με το Άρθρο 8 (Εγγυήσεις), το χρονικό διάστημα των 65 ημερών κρίνεται ως ιδιαιτέρως εκτεταμένο και προτείνεται να μειωθεί στο ήμισυ, ενδεικτικά στις 35 ημέρες. Υπενθυμίζουμε ότι στις επιμέρους συμβάσεις με τους οικείους Διαχειριστές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το επίμαχο διάστημα ήταν σημαντικά μικρότερο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το χρονικό διάστημα για τον υπολογισμό των εγγυήσεων.”
Επίσης, σημειώνει σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού εγγυήσεων στα μη ωρομετρούμενα σημεία παράδοσης, ότι “η θεώρηση των καταναλώσεων «…που αντιστοιχεί στις πρώτες 65 ημερολογιακές ημέρες του έτους για κάθε ΤΚΚ…» θα έχει ως αποτέλεσμα τον καθορισμό του επιμέρους ποσού για την εν λόγω κατηγορία σε επίπεδα που δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά για τις καταναλώσεις του υπόλοιπου έτους.
Προτείνουμε η εκτίμηση ημερήσιας κατανάλωσης να καλύπτει ευρύτερη χρονική διάρκεια. Συνακόλουθα το ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης που αντιστοιχεί σε αριθμό ημερολογιακών ημερών μπορεί να συναχθεί με αναγωγή.”

Η εταιρεία, αναφέρει ενδεικτικά   την περίπτωση του ηλεκτρισμού στην οποία για τον υπολογισμό των εγγυήσεων ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη το μέσο ύψος της μηνιαίας έκθεσής του από τη δραστηριότητα του συμμετέχοντα και έπειτα εφαρμόζονται διάφοροι χρηματοοικονομικοί συντελεστές που προσαρμόζουν τον κίνδυνο της εν λόγω έκθεσης ανάλογα με ορισμένες παραμέτρους. Περαιτέρω, στην περίπτωση του ηλεκτρισμού, ο Διαχειριστής Δικτύου προτίθεται να τροποποιήσει την υφιστάμενη μεθοδολογία προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα απομείωσης ή προσαύξησης του ποσού εγγύησης βάσει της συναλλακτικής συμπεριφοράς κάθε συμμετέχοντα (βλ. συνέπεια τήρησης υποχρεώσεων). Ως εκ τούτου, προτείνεται να διενεργηθεί σχετική μελέτη ώστε η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού εγγυήσεων να λαμβάνει υπόψη τη συναλλακτική συμπεριφορά των Χρηστών Διανομής.

Η Ζενίθ  αναφέρει επίσης ότι όπως προβλέπεται, η  εγγύηση αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που μεταβάλλεται σε ποσοστό άνω του 10% του ποσού της εγγύησης […]. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Διαχειριστή, ο Χρήστης Διανομής υποχρεούται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή ή τροποποίηση της υφιστάμενης […].».

Και σημειώνει ότι το χρονικό διάστημα ανταπόκρισης σε ενδεχόμενη τροποποίηση πρέπει να επεκταθεί στις 8 εργάσιμες ημέρες, ώστε να ληφθεί υπόψη η τήρηση των διαδικασιών όλων των εμπλεκομένων μερών (Χρήστες Διανομής, Τραπεζικά Ιδρύματα).
“Αναφορικά με το Άρθρο 9 (Λύση – Καταγγελία) προτείνουμε να εισαχθεί πρόνοια ώστε να γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από οποιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων Μερών κατόπιν πρότερης γνωστοποίησης στο έτερο μέρος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και για σπουδαίο λόγο” συμπληρώνει.

Η NRG

Η NRG σημειώνει ότι θα πρέπει να τεθεί μια εναλλακτική διατύπωση για το εκάστοτε οφειλομένου ποσού της εγγυήσεως προς τον Προμηθευτή. Συγκεκριμένα, προτείνεται η υιοθέτηση μιας εναλλακτικής διατύπωσης, για την περίπτωση που η εγγύηση έχει δοθεί σε μετρητά ή τυχόν για την περίπτωση που ήδη ο Διαχειριστής έχει εις χείρας του εγγυητική επιστολή που καλύπτει τις ήδη εκπροσωπούμενες παροχές. Η πρόταση που θέτει έχει ως εξής: “Το ως άνω ποσό καλύπτει την έκθεση του Διαχειριστή για χρονικό διάστημα 65 ημερών της ετήσιας προϋπολογισθείσας χρέωσης Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης. Ο Χρήστης Διανομής δικαιούται ελεύθερα και οποτεδήποτε να επιλέξει την αντικατάσταση τυχόν κατατεθειμένων μετρητών με εγγυητική”.

Τέλος η Volton θέτει μια σειρά από επί μέρους παρατηρήσεις για τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, για την τιμολόγηση και τις πληρωμές.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας