Μενού Ροή
ΕΣΠΕΝ: Βαρύ “φορτίο” φέρνει στους προμηθευτές η Κρήτη

Την ανάγκη λεπτομερούς εξέτασης και αναμόρφωσης του καθεστώτος υπό το οποίο διενεργούνται οι προβλέψεις φορτίου και οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις της διασύνδεσης του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) Κρήτης επισημαίνει με επιστολή του προς τη ΡΑΑΕΥ ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).

Όπως σημειώνει, οι διογκούμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ του προγράμματος αγοράς του ΜΣΣ Κρήτης, το οποίο βασίζεται στις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ, και του τελικού μετρούμενου φορτίου, εκθέτουν τους προμηθευτές σε κίνδυνο ο οποίος είναι αδύνατον να προσδιορισθεί και να ελεγχθεί, καθότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης από πλευράς μας του φορτίου του ΜΣΣ Κρήτης στην Ενδοημερήσια Αγορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης ΡΑΕ 775/2021, το φορτίο του ΜΣΣ Κρήτης προβλέπεται από τον ΑΔΜΗΕ, ενώ το ΕΧΕ υποβάλλει Εντολές Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις προβλεπόμενες ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν στο ηλεκτρικό φορτίο του ΜΣΣ Κρήτης εκ μέρους κάθε Προμηθευτή.

Εν συνεχεία, ο ΑΔΜΗΕ εκκαθαρίζει στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης, για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p και για κάθε περίοδο εκκαθάρισης αποκλίσεων t, τις αποκλίσεις που προκύπτουν μεταξύ του προγράμματος αγοράς MSp,t και της μετρούμενης ποσότητας MQp,t που αφορά την διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου, οι οποίες υπολογίζονται μέσω του τύπου IMBp,t = MSp,t - MQp,t και εκκαθαρίζονται βάσει των γνωστών διαδικασιών της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η απόλυτη ποσοστιαία απόκλιση ανά μήνα ανάμεσα στο πρόγραμμα αγοράς MSp,t και τη μετρούμενη ποσότητα MQp,t της διασύνδεσης του ΜΣΣ Κρήτης. Το ποσοστό απόκλισης στον πίνακα υπολογίζεται ως |MSp,t - MQp,t|/ MQp,t.

 

 

1

 

2

Το μεσοσταθμικό ποσοστό απόκλισης για το έτος 2022 ανήλθε σε 41%, για το 2023 διαμορφώθηκε στο 38%, ενώ για το α’ τρίμηνο του 2024 ανέρχεται στο 57%.

Τα προαναφερθέντα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διογκούμενες αποκλίσεις που παρατηρούνται στο ΜΣΣ Κρήτης εκθέτουν τους Προμηθευτές σε κίνδυνο ο οποίος είναι αδύνατον να προσδιορισθεί και να ελεγχθεί, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης από πλευράς μας του φορτίου του ΜΣΣ Κρήτης στις IDMs, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λεπτομερούς εξέτασης και αναμόρφωσης του καθεστώτος υπό το οποίο διενεργούνται οι προβλέψεις φορτίου και οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις του ΜΣΣ Κρήτης.

Σημειώνουμε ότι στην από 11.06.2021 επιστολή μας, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, είχαμε αναφέρει πως «εφόσον οι Προμηθευτές στην Κρήτη συνεχίζουν να συμμετέχουν παθητικά στην αγορά, χωρίς να μπορούν να επηρεάσουν τις αποκλίσεις της συμμετοχής τους μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, ο Σύνδεσμός μας θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται από το κόστος αυτών».

Δεδομένων των ανωτέρω, προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκριση σας και στην εποικοδομητική συνεργασία της Αρχής με τον Διαχειριστή εντός του επόμενου διαστήματος, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα της διερεύνησης σας και να ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Διαβάστε ακόμη

Άρθρα κατηγορίας